รับมอบเกียรติบัตร การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน

      ปิดความเห็น บน รับมอบเกียรติบัตร การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน

เทศบาลตำบลเสริมงามรับมอบเกียรติบัตร มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเขาวชน จังหวัดลำปาง ณ วันศุกร์ ที่ 18 ธ.ค.2563 ดูเพ่ิมเติม