มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ประจำเดือนธันวาคม 2563)

      ปิดความเห็น บน มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ประจำเดือนธันวาคม 2563)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยมีการคัดกรองนักเรียนในตอนเช้าก่อนเข้าเรียน ส่งเสริมนักเรียนใส่หน้ากาก ล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่ ใช้อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว จัดกิจกรรมตามมาตรการเว้นระยะห่างบุคคล และทำความสะอาดภายในอาคาร เครื่องเล่นสนามและบริเวณรอบๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก