พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน

      ปิดความเห็น บน พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน

นายสมอาจ สว่างปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี คณะศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง และกลุ่มผู้สูงอายุ ในวันวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  กลุ่มไม้กวาด  บ้านมั่ว ม. 4  ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง  ดูเพิ่มเติม