ประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

      ปิดความเห็น บน ประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

นายสุทัศน์ เทพเสาร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 พร้อมด้วยนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีและคณะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมงามเขต 1 – 2 ผู้อำนวยการกองการศึกษารักษาราชการแทนปลัดเทศบาล  ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ผู้อำนวยการกองช่าง และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและข้อราชการต่างๆ  ทั้งนี้เทศบาลตำบลเสริมงามได้รักษาตามมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) อย่างเคร่งครัด ใน วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม