ประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

      ปิดความเห็น บน ประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

นายสุทัศน์ เทพเสาร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด เพื่อโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และข้อราชการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 ในวันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม