ประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2564

      ปิดความเห็น บน ประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2564

นายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภอเสริมงาม  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ครั้งแรก  ในวันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม  2564  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม   เพื่อให้ที่ประชุมคัดเลือกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล โดยผลการคัดเลือกเป็นดังนี้ 
– นายสุทัศน์ เทพเสาร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เป็น ประธานสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
– นายเสฎฐวุฒิ เพ็ชรตา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เป็น รองประธานสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
– นางสาวณัฐณิชา ลาดปาละ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เป็น เลขาสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม  อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ดูเพิ่มเติม