ประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

      ปิดความเห็น บน ประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

นายกฤษดา บุญสูง ประธานสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  ในวันศุกร์  ที่ 30 ตุลาคม   2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม  ดูเพ่ิมเติม