ประชุมประชาคมหมู่บ้าน จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเสริมงาม ฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

      ปิดความเห็น บน ประชุมประชาคมหมู่บ้าน จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเสริมงาม ฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

เทศบาลตำบลเสริมงาม ได้จัดประชุมประชาคมหมุ่บ้าน จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเสริมงาม ฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) นำโดยนายสมอาจ สว่างปัญญา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสภาและสมาชิกสภาเขต 1 -2 หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเสริมงาม เข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในระหว่างวันที่ 7 -11 และ14 มิถุนายน 2564 เพื่อนำปัญหาและความต้องการของประชาชนเขตเทศบาลตำบลเสริมงาม จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เทศบาลตำบลเสริมงามได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ดูเพิ่มเติม