ประชุมประชาคมตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 7

      ปิดความเห็น บน ประชุมประชาคมตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 7

นายสมอาจ สว่างปัญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสริมงาม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประชาคมตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 7 พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสริมงาม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เขต 1 และเขต 2 ผู้อำนวยการกองการศึกษารักษาราชการแทนปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่เทศบาล  และผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสริมงาม ในวันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม  ดูเพิ่มเติม