ประกาศ เรื่อง งดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง งดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง งดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
เพื่อร่วมกันป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในวันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2564 อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติม