ประกาศ เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง “กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมงามและนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม”

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง “กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมงามและนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม”

ประกาศ เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง “กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมงามและนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม”  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม