ประกาศ เรื่อง การถอดถอนรายาชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564) เป็นต้นไป

      ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง การถอดถอนรายาชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564) เป็นต้นไป

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง การถอดถอนรายาชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564) เป็นต้นไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม