ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งที่ 1 และ เขตเลือกตั้งที่ 2 (ส.ถ.4/4)

      ปิดความเห็น บน ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งที่ 1 และ เขตเลือกตั้งที่ 2 (ส.ถ.4/4)

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเสริมงาม จังหวัดลำปาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งที่ 1   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
สมัครรับเลือกตั้งที่ 2   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
(สำหรับผู้ใด ไม่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัครตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/4 ขอให้ยื่นคำร้อง ต่อ สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ภายใน 3 วัน) ยื่นคำร้องภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564