ประกาศผลสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2564 (เทศบาลตำบลเสริมงาม ได้ ระดับ A)

      ปิดความเห็น บน ประกาศผลสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2564 (เทศบาลตำบลเสริมงาม ได้ ระดับ A)

* ITA คือ Integrity & Transparency Assessment การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ*
ประกาศผลออกมาแล้ว สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity andTransparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลประเมินITA ปี 2564 เทศบาลตำบลเสริมงาม ได้คะแนน 88.33 คะแนน ระดับ A โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ภาค 5 จังหวัดลำปางเทศบาลตำบลเสริมงาม ได้คะแนน 88.33 ระดับ A ทำเการปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้คะแนนเพิ่มขึ้น +13.46 ผ่านการประเมินฯ ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฎิบัติงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้เป็นอย่างดี อ่านรายละเอียดเพิ่ม