แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลเสริมงาม ประจำปี พ.ศ. 2564 – 2566 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง บัญชีกรอบอัตรากำลัง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด

***********************

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง บัญชีกรอบอัตรากำลัง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562)
* แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง บัญชีกรอบอัตรากำลัง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563                                                                  ดาวน์โหลด
* ภาคผนวก แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563                     ดาวน์โหลด

****************

ประกาศ เทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง บัญชีกรอบอัตรากำลัง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562)  ดาวน์โหลด

*************

ประกาศ เรื่อง บัญชีกรอบอัตรากำลัง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561)                                                                                                                         ดาวน์โหลด 

***************

 ประกาศ เรื่อง บัญชีกรอบอัตรากำลัง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561)  และ เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม ลงวันที่ 21 พ.ศ.2561บัญชีกรอบอัตรากำลัง ในการขอปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563(1/2561)
(ตามมติ ก.ท.จ.ลำปาง ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561)                          ดาวน์โหลด