สำนักปลัด

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการทั่วไปของเทศบาล โดยแยกเป็นฝ่ายอำนายการและฝ่ายปกครอง ได้แก่ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานส่งเสริม งานทะเบียนและบัตร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานบัตรประจำตัวประชาชน งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องร้องทุกข์ งานดูแลรักษา งานจัดเตรียมและการให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และการติดต่ออำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ภายในสำนักงานและงานอื่นที่มิได้กำหนดไว้ให้อำนาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยเฉพาะและครอบคลุมถึงงานเกี่ยวกับสภาเทศบาล การเลือกตั้ง
โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา มีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบดังนี้
                –  งานนิติการ                    –   งานการเจ้าหน้าที่                                     – งานธุรการ
                –  งานตรวจสอบภายใน    –   งานทะเบียนราษฎร์                                  – งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
                –  งานพัฒนาชุมชน           –  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        –  งานประชาสัมพันธ์