นโยบายการบริหารงานบุคคล

นโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล64 (1) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
นโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล64 (2) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ ก. กลาง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ ก. กลางการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ กทจ.ลำปาง เรื่อง การกำหนดกอง 2564   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก (ฉบับที่ 2) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล ปี 2563  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หนังสือ ก.กลาง  แจ้งแนวทางปฎิบัติการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ (โควิด  19) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หนังสือ กท. แจ้งแนวทางการปฎิบัติการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกเทศมนตรี  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หนังสือ กทจ.ลำปาง การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

นโยบายการบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลด

การดำเนินการตามโนบายบุคคล ปี 2563 ดาวน์โหลด

การเลื่อนระดับ ดาวน์โหลด
นโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด
ประกาศ ก.ท เรื่องมาตรฐานเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉบับที่ 3 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
ประกาศ ก.ท. มาตรฐานทั่วไปการเตรียมความพร้อมฯ ของพนักงานครูเทศบาล ปี 2562
ดาวน์โหลด

รายงนผลการบริหารบุคคลปี 2562 ดาวน์โหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล ปี 2563 ดาวน์โหลด