กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชน  * ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม * การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและมาติดต่องานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม * งานสัตวแพทย์  * งานบริการด้านสาธารณสุข  * งานรักษาความสะอาด * การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ    * ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
* งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ     * งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย