กองประปา

มีหน้าที่จัดหาน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค บริโภคเพื่อให้บริการกับประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลตำบลเสริมงามอย่างเพียงพอและทั่วถึง  โดยให้บริการน้ำประปาที่สะอาด เหมาะสำหรับอุปโภคและบริโภค ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วเขตเทศบาลตำบลเสริมงาม
              1. อัตราค่าธรรมเนียมการติดตั้งรายละ 1,100 บาท
             2. ค่าสำรวจประมาณท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำ 100 บาท
             3. ค่าแรงการต่อเชื่อมท่อเมนและวางท่อภายนอกถึงมาตรวัดน้ำ  ความยาวไม่เกิน 10 เมตร 300 บาท
             4. ค่าแรงการต่อเชื่อมท่อเมนและวางท่อภายนอกถึงมาตรวัดน้ำ ความยาวเกิน 10 เมตร  
                 คิดค่าแรงเพิ่มเป็นเมตร เศษของเมตรให้คิดเป็นเมตร คิดค่าแรงอีกเมตรละ 10 บาท
             5. ค่ามาตรวัดน้ำตัวละ 1,300 บาท
             6. ค่าซ่อมแซมถนนและทางเท้า ตารางเมตรละ 200 บาท
             7. ค่าประกันการใช้น้ำ 300 บาท
            8. ค่าบริการรายเดือน เดือนละ 10 บาท
            9. อัตราค่าน้ำประปา
                – ค่าน้ำประปาไม่เกิน 20 ลบ.ม./เดือน คิดค่าน้ำ ลบ.ม. ละ 8 บาท
                – ค่าน้ำประปาไม่เกิน 20 ลบ.ม/เดือน คิดค่าน้ำ ลบ.ม. ละ 9 บาท
                – ค่าน้ำประปาเกิน 20 ลบ.ม./เดือน คิดค่าน้ำ ลบ.ม. ละ 10