กองช่าง

           มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานช่าง งานออกแบบ งานเขียนแบบ งานประมาณการราคาควบคุมการก่อสร้าง งานทางด้านสาธารณสุข งานสวนสาธารณะ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายในส่วนของกองช่าง ประกอบด้วยงานฝ่ายต่างๆ ดังนี้

           * งานธุรการ     *  งานสาธารณูปโภค     *  งานสวนสาธารณะ      *  งานวิศวกรรมงานสถาปัตยกรรม * งานผังเมือง