กองคลัง

1. งานธุรการ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
    (1) งานสารบรรณของกองคลัง
    (2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริหารเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
    (3) งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของกองคลัง
    (4) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองคลัง
    (5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
    (1) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทรายจ่ายของทุกกอง
   (2) งานควบคุมและจัดทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
   (3) งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
   (4) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
   (5) งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
   (6) งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ
   (7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งานผลประโยชน์งานแผนที่ภาษีงานพัฒนารายได้ มีหน้าที่ดัง ต่อไปนี้
   (1) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดการรายได้อื่น ๆ ของเทศบาล
   (2) งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
   (3) งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
   (4) งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของ ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรงุท้องที่และรายได้อื่น
   (5) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
   (6) งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
   (7) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่
  (8) งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
  (9) งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
 (10) งานจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สินและงานบริหารข้อมูล
 (11) งานจัดเก็บและบำรุงแผนที่ภาษี
 (12) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4. งานพัสดุและทรัพย์สิน
   (1) งานการซื้อและการจ้าง
   (2) งานการซ่อมและบำรุงรักษา
   (3) งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
   (4) งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
   (5) งานจำหน่ายพัสดุ
   (6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย