กองการศึกษา

           มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา พัฒนาการศึกษา พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาปฐมวัย งานส่งเสริมศิลปะประเพณี วัฒนธรรม
งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

            เทศบาลตำบลเสริมงาม ในฐานะเป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาทั้งในระบบ, นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเฉพาะการจัดประสบการณ์พัฒนาการของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลตำบลเสริมงาม มีจำนวน 4 ศูนย์ ดังนี้
          * ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งงามพัฒนา
          * ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเอี้ยง(ต้นผึ้ง)
          * ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาเอี้ยง
          * ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องฮี
          * การศึกษาในระบบ

การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
          เทศบาลตำบลเสริมงาม ได้ตระหนักถึงการศึกษาที่ประชาชนทุกคนต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ก้าวทันโลกในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน จึงได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ดังนี้
         1. เปิดให้บริการโรงเรียนในเขตเทศบาล ที่ขาดแคลนคอมพิวเตอร์ตามตารางสอนในวันจันทร์ – ศุกร์ และวัดจุดประสงค์การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี โดยบริการนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2
         2. เปิดบริการอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสริมงาม