ขั้นตอนการดำเนินการร้องเรียน

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
ผังกำหนดขึ้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน     ดาวน์โหลด
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต                    ดาวน์โหลด
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือปฎิบัติการร้องเรียน                    ดาวน์โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี2561                    ดาวน์โหลด

นายชัยยา      ลาดปาละ    นายกเทศมนตรี      081-9529618
นายสุทิน       วิชัยกุล รองนายกเทศมนตรี      081-7467829
นายโกวิทย์    ตันทา รองนายกเทศมนตรี       094-7611221
ปลัดเทศบาลตำบลเสริมงาม                           094-77611221

หมายเลขโทรศัพท์ภายในเทศบาลตำบลเสริมงาม
เบอร์โทรศัพท์ 0-5428-6009       fax : 0 -5428-6001

101 สำนักปลัด

102  ปลัดเทศบาล

103  นายกเทศมนตรี

104  รองนายกเทศมนตรีฝ่ายประปา

105  รองนายกเทศมนตรีฝายโยธา

106  กองการศึกษา

107  กองคลัง   (107  การเงิน  ,   108  พัสดุ    ,  109  จัดเก็บรายได้

110  กองช่าง

111  กองการประปา

112  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

113 ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์เทศบาลตำบลเสริมงาม

114  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม  อาคารที่ 1

115  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม  อาคารที่ 2

0 -5428-6572  แจ้งเหตุสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

** โอเปอร์เรเตอร์ หมายเลข 0 **

www.soemngam.go.th เทศบาลตำบลเสริมงาม

facebook : เทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

ข้อมูลร้องเรียนร้องทุกข์ 
ข้อมูลร้องเรียนร้องทุกข์ ปี 2563  ดาวน์โหลด