ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลเสริมงาม

      ปิดความเห็น บน ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลเสริมงาม

นายสมอาจ สว่างปัญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสริมงาม ขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงาน และประชาชนที่มาติดต่อให้ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลเสริมงาม ณ จุดตรวจเทศบาลตำบลเสริมงาม  เพื่อป้องกันการแพร่ระะบาดไวรัสโคโรนา 2019   ดูเพิ่มเติม