แผนการจัดซื้อจดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563)   ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563)   ดาวน์โหลด

ประกาศ เทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    ดาวน์โหลด

ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ดาวน์โหลด
(14 พ.ย.61)

ประกาศ เทศบาลตำบลเสริมงาม  การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562  ดาวน์โหลด 

ประกาศ เทศบาลตำบลเสริมงาม  การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561     ดาวน์โหลด   

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และรายละเอียดประกาศเผยแพร่   ดาวน์โหลด

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  (เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561)              ดาวน์โหลด

1 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์       ดาวน์โหลด
(พร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

2 ประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ปี 61        ดาวน์โหลด