สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้าง

แบบสรุปผลการดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562             ดาวน์โหลด

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2562              ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562                 ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2562             ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2562                 ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562                   ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562               ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562                  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2561               ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561           ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561                 ดาวน์โหลด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาค  2561                             ดาวน์โหลด

แบบ-สขร.1 ปี61                          ดาวน์โหลด