สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้าง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน สิงหาคม 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กรกฏาคม 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มิถุนายน 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤษภาคม 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เมษายน 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มีนาคม 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มกราคม 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนธันวาคม  2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤศจิกายน 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนตุลาคม 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนกันยายน  2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนสิงหาคม 2563   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในดือนกรกฎาคม2563   อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติม
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติม
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563          ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563             ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563               ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563           ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563               ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562               ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562          ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562                 ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562             ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562             ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2562              ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562                 ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2562             ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2562                 ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562                   ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562               ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562                  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2561               ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561           ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561                 ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาค  2561                             ดาวน์โหลด

แบบ-สขร.1 ปี61                          ดาวน์โหลด