รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี                                     ดาวน์โหลด

รายงานผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561                                               ดาวน์โหลด