ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(ประจำไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2564 – มิถุนายน 2564) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม 2563 – กันยายน 2563) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2563- มิถุนายน 2563) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2563 – มีนาคม 2563) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563)   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ไตรมาส 4 (กรกฏาคม 2562-กันยายน 2562 ) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ไตรมาส 3 (เมษายน 2562-มิถุนายน 2562 ) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ไตรมาส 2 ( มกราคม 2562-มีนาคม 2562 ) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 -ธันวาคม พ.ศ.2562) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2561-ธันวาคม 2561 ) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม