ข้อแนะนำที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาเทศบาลฯ ของจังหวัดลำปาง

      ปิดความเห็น บน ข้อแนะนำที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาเทศบาลฯ ของจังหวัดลำปาง

ข้อแนะนำว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาเทศบาลฯ ของจังหวัดลำปาง

๑. การลงรูปภาพ ข้อความแนะนำตัวช่องทางอิเล็กโทรนิกส์ก่อนวันที่ ๑ ก.พ.๖๔ สามารถกระทำได้(ไม่ต้องแจ้ง ผอ.กกต.จังหวัด)

๒. การลงภาพ ข้อความตามข้อ ๑. ควรลบออกจากช่องทางอิเล็กโทรนิกส์ ภายในวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๔

๓. ตามแผน กกต.จะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งวันที่ ๑ ก.พ. ๖๔

และ วันที่ ๔ ก.พ.๖๔ ผอ.กกต.เทศบาล(ปลัดเทศบาล) จะประกาศให้มีการเลือกตั้ง โดยวันเลือกตั้งคือวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๔

๔. วันที่ ๘-๑๒ ก.พ. ๖๔ เป็นวันสมัครรับเลือกตั้ง ณ สถานที่ที่ ผอ.กกต.เทศบาล กำหนด

๕. เมื่อสมัครเสร็จแล้วจะได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร พร้อมทั้งแบบฟอร์มแจ้งวิธีการหาเสียง ผู้ช่วยหาเสียง ยานพาหนะในการหาเสียง เวทีหาเสียง

๖. ให้กรอกแบบฟอร์มตามข้อ ๕ ส่ง ผอ.กกต.จังหวัดด้วยตัวเองหรือทาง ปณ.(กรณีสมัครเป็นกลุ่ม ให้รวบรวมเอกสารแล้วมอบหมายผู้หนึ่งผู้ใดมาส่งด้วยตนเองหรือส่งทาง ปณ.)ก่อนวันที่จะดำเนินการหาเสียง โดยถือวันที่ สนง.กกต.จังหวัดรับเอกสารเป็นสำคัญ(ถ้าส่งทาง ปณ.ต้องเผื่อเวลาให้เอกสารมาถึง สนง.กกต.จังหวัด ก่อนวันดำเนินการหาเสียงด้วย)

๗. ห้ามส่งเอกสารแบบฟอร์มการหาเสียงตามข้อ ๕ ก่อนที่จะได้หมายเลขผู้สมัคร

๘. ผู้สมัครไม่สามารถติดป้าย และ ประกาศการหาเสียงก่อนที่ กกต.เทศบาลฯ จะประกาศกำหนด( จำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ สถานที่ปิดประกาศ ติดแผ่นป้าย)

๙. ประกาศมีขนาดไม่เกิน ๓๐×๔๕ ซม. แผ่นป้ายมีขนาดไม่เกิน ๑๓๐×๒๔๕ ซม.

๑๐. เทศบาลนคร จำนวนประกาศผลิตได้ไม่เกิน ๑๐ เท่าของหน่วยเลือกตั้ง แผ่นป้ายผลิตได้ไม่เกิน ๕ เท่าของหน่วยเลือกตั้ง

๑๑. เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล ประกาศผลิตได้ไม่เกิน ๕ เท่าของหน่วยเลือกตั้ง แผ่นป้ายผลิตได้ไม่เกิน ๓ เท่าของหน่วยเลือกตั้ง

๑๒. ผู้สมัครควรศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจก่อนเข้าสู่สนามเลือกตั้ง

๑๓.การฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งมีโทษทั้งจำและปรับ เพิกถอนสิทธิทางการเมือง และยังต้องชดใช้ค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งด้วย

ด้วยความปรารถนาดี