กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

นายสมอาจ สว่างปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม   พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข หัวหน้าส่วน และพนักงานเทศบาล   เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมปลูกต้นไม้ซ่อมแซมทดแทนต้นไม้ที่ตายจากฤดูแล้งและพัฒนาภูมิทศน์ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564  จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเสริมงาม  ในวันศุกร์  ที่ 21 พฤษภาคม 2564    ณ บริเวณเลียบแม่น้ำแม่ต๋ำ (สะพานนาบอน) หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งงาม 2564   ดูเพิ่มเติม