กิจกรรมกาดมั่ว ครัวอนุบาลโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสริมงาม

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมกาดมั่ว ครัวอนุบาลโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสริมงาม

นายสมอาจ สว่างปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “กิจกรรมกาดมั่ว ครัวอนุบาล”  โดยกองการศึกษา มีคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา คณะสมาชิกสภาเขต 1 เขต 2 ผู้อำนวยการกองการศึกษา พนักงานเทศบาล คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วม เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ จากฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักดำรงตนอยู่ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักอดออม มีไว้พอกินพอใช้  ในวันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564  ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลเสริมงาม  ดูเพิ่มเติม