การอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือนพื้นที่เทศบาลตำบลเสริมงาม

      ปิดความเห็น บน การอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือนพื้นที่เทศบาลตำบลเสริมงาม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเสริมงามได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีนางชฏาพร  เสาร์เจริญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทนปลัดเทศบาลตำบลเสริมงาม ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ในวันพุธ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลเสริมงาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง พร้อมทั้งได้แนะนำแนวทางการคัดแยกขยะแต่ละประเภท ทั้งนี้ครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับการติดตามกระเมินผล พร้อมกับให้คำแนะนำ เพื่อขยายผลเป็นครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ดูเพิ่มเติม