การปรับปรุงซ่อมแซมปั๊มน้ำและมอเตอร์สถานีสูบน้ำดอนแก้ว

      ปิดความเห็น บน การปรับปรุงซ่อมแซมปั๊มน้ำและมอเตอร์สถานีสูบน้ำดอนแก้ว

กองการประปาเทศบาลตำบลเสริมงามได้ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมปั๊มน้ำและมอเตอร์สถานีสูบน้ำดอนแก้ว ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤษคม 2564 เพื่อให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ตามปกติ ดูเพิ่มเติม