การประเมินคุณภาพภายนอกสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสริมงาม

      ปิดความเห็น บน การประเมินคุณภาพภายนอกสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสริมงาม

นางชฎาพร เสาร์เจริญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม นางสาววิมลลักษณ์ เศวตกุญชร นักวิชาการศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง และคณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสริมงาม เข้ารับการประเมินจากคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ดำเนินการตรวจเยี่ยมแบบ Online ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสริมงาม ในวันอังคาร ที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.30 น. ดูเพิ่มเติม