บริการ E-Service

บริการประชาชน E-Service เทศบาลตำบลเสริมงาม สามารถคลิกดูเพิ่มเติมได้

* เทศบาลตำบลเสริมงามเชิญชวนกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
* เทศบาลตำบลเสริมงาม ขอเชิญประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า เอกชน และผู้รับบริการ
หรือผู้ติดต่องานของเทศบาลตำบลเสริมงาม ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564
* ขั้นตอนการดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุก เทศบาลตำบลเสริมงาม
* ขอความอนุเคราะห์เทศบาลตำบลเสริมงาม
* ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลเสริมงาม
* กระดาน ถาม-ตอบ เทศบาลตำบลเสริมงาม
* ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
* ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
* ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ โดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
* คู่มือสำหรับประชาชน/งานที่ให้บริการเทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัด
ลำปาง