การปฏิบัติงาน/การให้บริการ


คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 (ขั้นตอนและกระบวนการวางแผลจัดทำผังเมืองรวม) อ่านราละเอียดเพิ่มเติม
แนวทางการจัดทำแผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 อ่านราละเอียดเพิ่มเติม
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลเสริมงาม ขอเชิญชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มืองานธุรการ อ่่านรายละเอียดเพ่ิมเติม
คู่มือจดทะเบียนพาณิชย์ อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติม
คู่มือจ่ายเบี้ยยังชีพ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างแบบเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างแบบ e-binding ดาวน์โหลด
คู่มือการปฎิบัติ ตาม พรบ.ความผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มือการลงทะเบียนประสุขภาพ สปสช อ่านรายละเอียดเพิ่ม
คู่มือการลงทะเบียนราคากลาง อิเล็กทรอนิกส์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มือสิทธิประโยชน์ด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบศูนย์กลางข้อมูลคู่มือประชาชน คลิกเข้าระบบ
คู่มือบริการประชาชนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มือบริการประชาชนการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม